Waar kunnen wij u mee helpen?

Uitkeringen

Er zijn verschillende uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de bijstand, WW, Ziektewet, WIA, AOW of Anw. Aan het krijgen van een uitkering zijn veel voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn voor iedere uitkering anders. Ook worden de uitkeringen door verschillende instanties uitgevoerd. Dit kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Wat zijn mijn rechten? Welke uitkering kan ik aanvragen? Is mijn uitkering niet te laag? Dit zijn allemaal vragen die iemand kan hebben.

Sociaal Raadslieden helpt om wegwijs te worden in het ingewikkelde web van uitkeringen. Dit doen wij onder andere door de voorwaarden van uitkeringen te bespreken, helpen bij het aanvragen, contact te leggen met uitkeringsinstanties, brieven uit te leggen en bezwaar te maken indien nodig.

Belastingen

Zoals gemeentelijke belasting (BGHU) en de inkomstenbelasting.  
Voor de gemeentelijke belasting kan men mogelijk kwijtschelding krijgen. Wij kijken samen met de inwoners of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding. Soms wordt het verzoek kwijtschelding afgewezen, dan controleren wij of dit klopt.  
 
Na het doen van aangifte inkomstenbelasting, krijgt men een aanslag. Dit is een besluit van de Belastingdienst waarin staat of iemand geld terug krijgt of moet betalen. Soms stuurt de Belastingdienst meerdere aanslagen per jaar. Sociaal Raadslieden bekijkt of de aanslag correct is en leggen uit waarom dit zo is. Ook bekijken wij wat er nog met deze aanslag gedaan kan worden. Daarnaast helpen wij bij het invullen van de voorlopige aangifte (de aangifte over het lopende jaar). Wij verwijzen door als er sprake is van een eigen woning, beleggingen en/of vermogen boven de vermogensvrijstelling. 

Wij vullen geen aangiftes in. Hiervoor kunt inwoners terecht bij de Formulierenbrigade (tel. 030- 6929500) of bij de Belastingdienst zelf. De inwoners van Zeist kunnen ook terecht bij de Wegwijscafés.

Toeslagen

De Belastingdienst Toeslagen regelt het kindgebonden budget, de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Onder bepaalde voorwaarden kan er recht zijn op één of meerdere toeslagen. De regelingen gaan uit van de huidige situatie. Dat betekent dat veranderingen van iedere persoon die op het adres woont, invloed kunnen hebben op de toeslagen. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in het inkomen of de gezinssamenstelling. Het is belangrijk dat deze wijzigingen direct worden doorgeven aan de Belastingdienst. Zo kan worden voorkomen dat men te veel of juist te weinig toeslagen ontvangt.

Het is lastig om wegwijs te worden uit alle brieven, wijzigingen en terugvorderingen.
Sociaal Raadslieden helpt met het aanvragen van toeslagen en het doorgeven van wijzigingen. Ook controleren wij of het klopt dat er moet worden terugbetaald. Indien nodig helpen wij met het opstellen van een bezwaarschift of aanvragen van een betalingsregeling die passend is bij het inkomen.

Incasso en beslag

Als een rekening niet wordt betaald, kan men te maken krijgen met aanmaningen, of een incassoprocedure. De hoeveelheid (ingewikkelde) brieven maakt het lastig om een overzicht te krijgen. Er kan uiteindelijk ook beslag gelegd worden op het inkomen of de inboedel. Wat betekent dit allemaal en wat kan er aan gedaan worden?

Sociaal Raadslieden kijkt mee naar het beslag en passende mogelijkheden voor een betalingsafspraak. Bij meerdere en/of problematische schulden verwijzen wij door naar Bureau Schulddienstverlening.

Arbeidszaken

Wat zijn de rechten en plichten als er een conflict ontstaat tussen werknemer en werkgever over bijvoorbeeld de uitbetaling van loon bij ziekte of ontslag? Wat kan men doen als de werkgever een beëindigingsovereenkomst aanbiedt? Wat zijn de rechten met een flexibel arbeidscontract? Wij kunnen hierin adviseren, bemiddelen of helpen met het opstellen van een brief. Als het nodig is verwijzen wij door naar een advocaat.

Onderwijs

Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen voor studenten. Samen met hen kunnen we nagaan waar ze gebruik van kunnen maken en helpen hen waar nodig met het aanvragen. 
 
Ook na een studie kan men nog te maken krijgen met DUO, omdat bijvoorbeeld de studiebeurs moet worden terugbetaald. Sociaal Raadslieden kan helpen om na te gaan of dit klopt en wat in hierbij de mogelijkheden zijn.   

Personen- en familierecht

Een verandering in de thuissituatie kan, naast alle persoonlijke gevolgen, ook invloed hebben op de financiële situatie. Dit kan gaan om bijvoorbeeld huwelijk, samenwonen, scheiding, het krijgen van een kind, een kind dat 18 jaar wordt of een sterfgeval. Op dit soort momenten komt er vaak veel op iemand af en is het onduidelijk wat de (financiële) gevolgen van deze veranderingen zijn.

Samen brengen we de veranderingen in kaart. Door middel van de inkomenscheck controleren wij of er gebruik wordt gemaakt van alle regelingen en voorzieningen. Ook bespreken we de juridische gevolgen en waar nodig verwijzen wij door naar een advocaat.

Actueel

Als er belangrijke wijzigingen zijn in wet- en regelgeving dan kunt u die hier vinden.

Inkomenscheck

Door middel van de inkomenscheck gaan we samen met de inwoners na of het inkomen op orde is. Er wordt gekeken of er gebruik wordt gemaakt van alle regelingen en voorzieningen waar recht op bestaat. Denk hierbij aan uitkeringen, toeslagen, inkomstenbelasting, minimaregelingen en kwijtscheldingen. Zo proberen we schulden te voorkomen en bestaande schulden zo klein mogelijk te houden. Hierbij werken we nauw samen met verschillende instellingen, zoals Schulddienstverlening, de RSD, gemeente en het Sociaal Team.

Op ieder moment kan de inkomenscheck worden ingezet om te controleren of het allemaal nog goed loopt. Maar zeker als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie. Life-events zijn belangrijke momenten om stil te staan bij de financiële situatie. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, samenwonen, scheiding, een kindje krijgen, een kind dat 18 jaar wordt of een sterfgeval. Momenten die veel invloed hebben op de persoonlijke situatie, maar ook op de financiën. Wij gaan samen na wat de financiële gevolgen van deze life-events zijn en zorgen ervoor dat de inwoner krijgt waar recht op bestaat.